Radon

Som fastighetsägare gör vi regelbundna mätningar av radon i inomhusluften i en andel av våra bostäder som valts ut slumpvis. Mätningar utförs även i våra lokaler. Radonmätningar görs under perioden mellan 1 oktober - 30 april.

Hand håller två radondosor

 

Vi gör inte mätningar av radon i samtliga bostäder, utan i ett antal lägenheter jämnt spridda i området. Är din lägenhet en av de som valts ut kommer du att få en särskild avisering om detta när det blir dags att sätta upp radonmätare.

Så här går en radonmätning till

Våra fastighetsskötare placerar ut två radonmätare i din lägenhet. Mätdosorna sätts i första hand upp i sovrum och vardagsrum, där de automatiskt mäter radonhalten i inomhusluften. Dosorna ska sedan sitta uppe i 2-3 månader. Under denna tid använder du din bostad precis som vanligt. Det är viktigt att dosorna får hänga kvar på samma plats under hela perioden.

 

När mätperioden är slut hör vi av oss och du får plocka ner dosorna så att Järfällahus kan samla in dem. Mätdosorna skickas sedan vidare för analys. Om resultatet skulle avvika från tillåten mängd kommer vi att kontakta berörd lägenhetsinnehavare, så att vi kan påbörja åtgärder för att förbättra luften i lägenheten. Om du inte hör något från oss efter en mätning kan du räkna med att det inte finns förhöjda radonhalter hemma hos dig. Vi följer Strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer.

Vad är radon?

Radon är en gas som förekommer naturligt i mark och vatten på de flesta platser i Sverige. Radonet kan till exempel komma från byggnadsmaterial i väggar eller från hushållsvattnet, men det vanligaste är att det kommer från marken huset står på. Eftersom radon är en osynlig, luktfri gas måste radonhalten i inomhusluften mätas för att veta hur mycket radon som finns i ditt hem.

Är radon farligt?

Du behöver utsättas dagligen och kontinuerligt för höga halter radon och under många års tid för att radonet ska utgöra en hälsorisk. Eftersom radon finns överallt kan man inte skydda sig mot det helt. I inomhusmiljön i bostaden, på arbetet, förskolan eller skolan bör radonhalten också vara så låg som möjligt för att inte bidra för mycket till den livslånga sammanlagda stråldosen. Kommunalt vatten innehåller mycket sällan höga radonhalter, eftersom det renas innan det går ut till hushållen.

Rökning kan däremot göra dig mer känslig för radon. Undersökningar visar ett tydligt samband mellan radonhalt i bostaden och risk för lungcancer. Därför har rökare en betydligt större risk än icke-rökare att få lungcancer till följd av radon.

Vad kan jag göra för att minska radon?

Du kan aldrig undvika radon helt, eftersom det är en naturligt förekommande gas. Ur radonsynpunkt är det dock alltid bra att se till så att du har god luftcirkulation inomhus. Det gör du bland annat genom att hålla ventilerna rena och inte täcka för dem. När du får in frisk luft utifrån späds radonhalten i inomhusluften ut.

Hur mäts radon?

Radonhalten mäts i becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). 1 Bq/m3 innebär att en atom sönderfaller per sekund i varje kubikmeter luft. I Sverige har vi en riktvärde för högsta halt av radon i inomhusluft på 200 Bq/m3.

 

Eftersom radonhalten bland annat påverkas av boendevanor, ventilationen och eventuella transportvägar för radon så kan förutsättningarna ändras med tiden. Det finns inget lagkrav som anger hur ofta en mätning ska genomföras men Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att en ny radonmätning görs om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen genomfördes. Radonhalten bör mätas under minst två månader och mellan 1 oktober och 30 april.

Vem ansvarar för radon?

Som fastighetsägare är Järfällahus ansvarig för att kontrollera så att riktvärdet för radonhalt i våra bostäder hålls. Det gör vi genom radonmätningar av inomhusluften lägenheterna. Om vi gjort mätningar som visar på radonhalter som är högre än riktvärdet genomför vi åtgärder för det.

Kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd har det operativa tillsynsansvaret och kan bestämma att mätning eller åtgärd ska göras. I vissa fall kan det finnas resultat av genomförda radonmätningar hos din kommun. Om du vill ta reda på resultat från tidigare radonmätningar, kontaktar du kommunens miljökontor.

llor: Järfälla kommun, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Strålsäkerhetsmyndigheten.

 

JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN