Söderhöjden


Planeringsarbetet att utveckla Dacke¬vägen/Tomas¬vägen på Söderhöjden har pågått sedan 2017. Planförslaget som ska komplettera området med fler bostäder och lokaler för lokal service vann laga kraft den 5 juli 2020.

Totalt ger detaljplanen förutsättningar för cirka 280 nya bostäder på Söderhöjden och innebär byggrätt. Det ger Järfällahus möjlighet till komplettering med ny bebyggelse kring våra fastigheter med adress Snapphanevägen 2–20 och 1-15 samt längs Dackevägen mellan Tomasvägen och Snapphanevägen.

Planens genomförandetid är 10 år från den tid detaljplanen vinner laga kraft. Projektering och förberedelserna för utbyggnad påbörjas så snart detaljplanen vunnit laga kraft. Själva byggandet av nya bostäder beräknas först starta ett par år framåt i tiden.